www.machinist.com.tr” İnternet Sitesi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Üye Aydınlatma Metni

MAKİNİST TEKSTİL TURİZM OTOM. İNŞ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusu

MAKİNİST TEKSTİL TURİZM OTOM. İNŞ.SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak (Bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu

Ünvanı                        : MAKİNİST TEKSTİL TURİZM OTOM. İNŞ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Vergi Dairesi              : Merter Vergi Dairesi

Vergi Numarası          : 6110639312

Mersis No                   : 0611063931200013  

Adres                          : Mehmet Nesih Özmen Mah. Savaş Cad. No: 35/18 Merter - İstanbul/Türkiye

Mail                            : [email protected]

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik ve iletişim kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veri

Kimlik

Ad ve Soyad, TC Kimlik No

İletişim

Mail Adresi, Telefon Numarası, Teslimat Adresi,

Finansal Bilgiler

Ödeme Yöntemlerine Bağlı Olarak Ödeme Kayıtları Ve Kart Bilgileri

Müşteri İşlem

Hizmet Geçmiş Bilgisi, Fatura/Makbuz

Pazarlama

Anket, Form, Ticari İleti.

İşlem Güvenliği

Cihaz İşletim Sistemi ve Sürüm, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modlei, IP Adresi, Kullanıcı İşlem Kayıtları, Parola Bilgileri

Hukuki İşlem

Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalar, Sözleşmeler, Açık Rıza Metinleri ve Aydınlatma Metinleri

3) Kişisel Verilerinizin Hangi Hukuki Sebeplerle ve Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği şekilde a), b), c) ve d) maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın tarafımızca işlenebilecektir. Ancak e) maddesinde sayılan kişisel verileriniz ancak açık rızanız olması durumunda tarafımızca işlenebilecektir.

 1. Müşteri İşlem, Kimlik ve Hukuki İşlem kategorilerindeki verileriniz KVKK m. 5/2(a) ve 5/2(ç) uyarınca Kanunlarda Öngörülmesi” ve Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine istinaden:

 • İlgili mevzuatlar gereği saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • İlgili mevzuatlar gereği faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesi
 • İlgili yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 1. Kimlik, İletişim ve Finansal Bilgiler kategorilerindeki verileriniz KVKK m. 5/2(c) uyarınca “Tarafınızla aramızda sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması” hukuki sebebine istinaden:

 • Veri Sorumlusu olarak satış süreçlerimizin yürütülmesi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Satış operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon sürecinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1.  Hukuki İşlem ve Müşteri İşlem kategorilerindeki verileriniz KVKK m. 5/2(c) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden:

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması
 • Organizasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması
 • İnternet sitesinin işlevsel hale getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1.  Pazarlama kategorisindeki verileriniz KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine istinaden:

 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • Anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması
 • İnternet sitesi üzerinden çerezlerin toplanması amaçlarıyla verileriniz işlenebilecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki kişi gruplarıyla ve aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilecektir:

Aktarılan Kişi Grubu

Aktarılma Amacı

Muhasebecilerimizle

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.

Avukatlarımızla

Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi.

Serverları Yurt İçinde Bulunan Yazılım Programlarıyla

Saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi, Hizmetin sunumu ve devamlılığının sağlanması.

Yetkili Kurum ve Kuruluşlarla

Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi

Tedarikçiler/İş Ortaklarımızla

Organizasyon süreçlerinin planlanması, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

5) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6(2)  maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak internet sitesine üye olurken doldurulan online kayıt formu ve sipariş tamamlama aşamasında doldurulan online form aracılığıyla toplanmaktadır.

6) KVKKnın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız


KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ı)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


7)Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi,Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallarlar veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Başvuru Bilgisi

1

Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile

Mehmet Nesih Özmen Mah. Savaş Cad. No: 35/18

Merter - İstanbul/Türkiye

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

2

Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile

[email protected]

E-postanın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

3

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile

[email protected]

E-postanın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

8) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya veri sorumlusunun kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
/**/